BBT Hương quê nhà cũ trao hoa cho BBT mới 
(anh Đỗ viết Hoài, anh Hoàng Văn Ân)
 anh Hoài tân trưởng ban biên tập Hương quê nhà phát biểu 
 a. Giảng, a. Hạt, a. Trị
 a. Cư, a. Hiền, a. Khàn, a. Vinh, a. Lộc
 c. Sâm, c. Lê, c. Uyển (phu nhân Trần Hảo), Hảo
 Tuyết tặng hoa Hoàng văn Ân
 c. Lưu Ánh (phu nhân Ng Văn Trị)
 a. Ngô bá Cương, a. Nguyễn văn Cương, a. Trương công Vinh, 
c. Thành, c. Toan
 a. Trọng, a. Cử, a. Hưng, a. Hào
 a. Tâm-a.Nghĩa-a. Đức-a.Ân-a.Tịnh
 thầy Chi-a. Trình-a. Hạt-a. Lộ
 a. Hạt-a. Lộ-a. Hinh, a. Cư
 thầy Hương-a. Giảng-a. Tá-a.Minh-a.Ty
 a. Ty-Hảo-a. Ngô Cương-a. Nguyễn Cương-a. Vinh
 Hoài-thầy Nhơn-Liên-c. G Hương-c. Tú-
 Hoài-c. Hoa (Đứng)
c. G Hương-c. Anh-c. Sâm-c. Lê (ngồi)
 a. Cư chào chị Lê
 Mỹ Liên đang ca giúp vui
 a. Thu-a. Nguyễn văn Hảo, a. Kỳ, thầy Liệu, Tương- cô Hồng
Lê Dung, Quỳnh Thủy, Nguyễn Hửu Ninh, Công thu, a. Nguyễn văn Hảo
C. Hiền, c. Giao, c. Sen, c. Nhàn, a. Giảng, c.Xuân, Bích
 Bích-a.Tâm-c. Loan-c. Hường
 c. Lan-cô Hoắc Hương-c. Hiền-c. Giao-c. Sen
 a. Hiền-a. Bắc-a. Khàn-a. Vinh
 c. Giao-c. Sen-c. Nhàn-a. Giảng-c. Xuân-Bích
 anh Lê Cung Bắc
 c. Mai-c. Giao-c. Hoa-c. Hiền-c. Sâm-c. Hường-c. Anh
 c.Nhàn-a. Giảng-c. Giao-c. Hoa-c. Hiền-c. Lan-c. Hường
 Đứng : Hoài-c. Hoa-c. Lê-c. Sâm
Ngồi : thầy Nhơn-cô Tú-cô Hương-c. Anh
 Nhóm bạn cũ của chị Hoa chụp chung kỷ niệm